Általános Szerződési Feltételek

DIMSOL ÁSZF 2018

 

 Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az OBERSON Kft. (székhely:1143 Budapest Hungária krt. 83, adószám: 01-09-285674 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az oldal alján található gomb segítségével.


Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: OBERSON Kft.

A szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 83.

A szolgáltató elérhetősége: +3620 258 5002 / +3630 555 6035

Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@dimsol.eu

Cégjegyzékszáma: 01-09-285674

Adószáma:  24683812-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest

Telefonszámai:  (1) 354 4800

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: OBERSON Kft.


Alapvető rendelkezések: 

            
            1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

            
            1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.  

            
            1.3. Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a megfelelő menüpontban, illetve letölthető a lap alján található gomb segítségével.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

           1.4. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók. A Webáruházban közzétett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

            
            1.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

           
            1.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.  


Rendelés menete

            1.7.          1. A regisztráció

                2. A kosár használata

                3. A megrendelés összeállítása

                4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

                5. A megrendelés elküldése

                6. A megrendelés visszaigazolása

            1.8. Lehetséges fizetési módok

                1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

                2. Banki átutalás (előre utalás)


Kiszállítás, személyes átvétel

                1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.

    2. A termékek kiszállítását  szerződött futárszolgálat végzi, a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban.

    3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

            1.9. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.  

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

            1.10. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 15 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

            1.11. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.  

Általános Szerződési Feltételek – DIMSOL Elállás joga 

            1.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

            1.13.

  1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az info@dimsol.eu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1143 Budapest, Hungária krt. 83.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A vásárló nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén.

f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

  1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 1 év, javítás esetén a jótállási idő újra indul.

  2. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

  3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

  

Garancia, jótállás 

            1.14. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. 

 

    1. Személyes bejelentés

    A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (1143 Budapest, Hungária krt. 83.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról     jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét, 

- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását, 

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 

- a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

 

    2. Írásban történő bejelentés

    A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1143 Budapest, Hungária krt. 83.) küldött levélben vagy elektronikus levélben  (info@dimsol.eu). 

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:   

                                      - a vásárló nevét, címét, 
                                      - a termék megnevezését, vételárát
                                      

- a vásárlás időpontját, 
                                      - a hiba bejelentésének időpontját
                                      - a hiba leírását,
                                      

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

Panaszkezelés

             1.15.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.  


A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu


Vegyes rendelkezések 

            1.16. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága illetékességét.

 

 

Budapest, 2018. Július hó 13. nap

ÁSZF - PDF       (letöltés a dokumentumra kattintva!)